Branşlar

Türkçe

Türkçe

Her dil keşfederek ve üreterek dilin gelişimine katkı sağlamayı amaçlar. Bu doğrultuda dilin gelişimi için en önemli etken olan “Düşünce Yaratıcılığı” kavramını genç nesillere aşılayarak Türkçe’nin gelişimine destek olmak gerekir. Çünkü “Yaratıcı Düşünce” gelişimine en çok katkı sağlayan etkenlerden birinin de “İşlek Dil” kullanabilmek olduğuna inanıyoruz.
Türkçenin arınması için doğru dil kullanımı çok önemlidir. Bu sebeple Türkçenin kendi köklerinden yeni sözcükler oluştururken işlettiği ÜRETİM aygıtlarını öğrencilerimize öğretiyoruz. Başka dillerden aktarılan sözcüklerin, Türkçenin ÖĞÜTÜM aygıtları ile kendi köklerinden üretilen yeni kelimelerle değiştirilmesi ve Türkçenin korunması için öğrencilerimize doğru dil kullanımını ve önemini benimsetiyoruz.

Matematik

Matematik

Bir düşünce biçimi olan matematik; yeni bilgilerin elde edilmesi, elde edilen bu bilgilerin açıklanması, denetlenmesi ve sonraki kuşaklara aktarılmasını sağlayan bir araçtır. Doğal dünyamızın tanımlanabilmesi için evrensel bir dil olan matematiğin temelinde sorgulama ve düşünme yatmaktadır. Matematik bir disiplin ve bilgi alanı olması nedeniyle insanın doğru düşünmesini, analiz ve sentez yapabilmesini sağlamaktadır.
Sanılanın aksine matematik eğlenceli bir oyundur. Akademi Koleji’nde öğrencilerimize matematiği eğlenerek öğrenecekleri bir ortam sunuyoruz. Öğrencilerimizin ezberlemeyle değil, araştırma yaparak ve neden-sonuç ilişkisi kurarak öğrenmelerini sağlıyoruz. Matematiğin korkulan değil, ilgi duyulan bir alan olması için öğrencilerimize analitik düşünebilme yöntemleri gösteriyoruz.

Fen Bilimleri

Fen Bilimleri

Doğadaki her olay Fen Bilimleri’nin bir bölümünü oluştur. Kurgular bütünü olan Fen Bilimleri, insan doğasına yardımcı olabilecek tüm bilimsel işlevleri belirli amaçlar doğrultusunda ortaya koyar. Birçok farklı akademik disiplinler grubunu oluşturan bu bilim kolu; olgular, kavramlar, genellemeler, ilkeler, kuramlar ve doğa yasaları gibi geniş bir kapsamı içerir.
Bu geniş kapsamlar içerisinde Fen Bilimleri derslerimizde öğrencilerimize; yaratıcı düşüncelerini destekleyen, incelemeye iten, bağımsız öğrenme ve eleştirel düşünme alışkanlığını uygulatan nitelikler kazandırıyoruz. Çevrelerini anlayan, neden-sonuç ilişkisi kuran, merak eden bireyler ortaya çıkararak geleceğin üreten, lider bireyleri olmalarını sağlıyoruz.

Sosyal Bilgiler

Sosyal Bilgiler

Dünyanın ve yaşamın hem insanî hem de toplumsal yönlerini inceleyen akademik disiplinler topluluğu olan Sosyal Bilgiler, bilgi toplumuna ulaşmadaki en önemli öğelerden biridir.
Sosyal Bilgiler; insanların davranışlarını; değer yargılarını, inançlarını, isteklerini, fiziksel ve sosyal ihtiyaçlarını, kültürel değerlerini, eğitimleri ve alışkanlıklarını anlamaya yönelik bir çalışma anlayışıdır.
Sosyal Bilgiler derslerimizle öğrencilerimiz; olay ve olguları zamanın şartları içinde değerlendirmeyi öğrenirler. Empati kurma yetilerini geliştirir ve nesnel düşünce yapısını benimserler. Bu da bir birey olarak öğrencilerimizin toplum gelişimine uyum sağlayarak katkı yapabilmelerini sağlar.

Yabancı Diller

Yabancı Diller

Bir dili öğrenmek bir kültürü öğrenmektir. Yabancı diller farklı iletişim şekilleri ve dilin iç yapılarını kavratarak farklı düşünme yollarını keşfetmeyi öğretir. Yabancı bir dil öğrenmek yaratıcılığı arttırdığı gibi, iletişim becerilerini de geliştirir. Öğrencilerin kendilerine öz saygı ve güven duymalarını sağlar.
Beyin için oldukça iyi bir egzersiz olan yabancı dil öğreniminin dikkati arttırdığını ve hafızayı güçlendirdiğini biliyoruz. Bu sebeple Akademi Koleji’nde dil öğrenimine ayrı bir önem veriyoruz. Yabancı dil eğitimlerimizle öğrencilerin farklı kültürlere karşı olumlu bir tutum sergilemelerini ve farklılıklara karşı saygı göstermelerini amaçlıyoruz. Öğrencilerimizin konuşma ve yazma becerilerini arttırarak, kendilerini sözel ve yazılı olarak ifade edebilme yeteneklerini geliştiriyoruz.

Uygulamalı Dersler

Uygulamalı Dersler

Akademi Koleji olarak geleceği aydınlatan çocuklarımızın dinamizmini korumak ve onların hayallerine ulaşmasını sağlamak için sadece zihinsel gelişimlerini değil bedensel ve ruhsal gelişimlerini de önemsiyoruz.
Öğrencilerimizin kişisel ve kültürel gelişimleri için Görsel Sanatlar, Müzik Eğitimi, Bilgisayar ve Beden Eğitimi gibi uygulamalı dersleri de eğitim planımıza dahil ediyoruz.
Bireye dışa vurum imkanı tanıyan Uygulamalı Derslerimizle; kültürler arası etkileşim sağlayan ve sanatın insan doğasındaki yerini kavrayan bir nesil yetiştiriyoruz. Workshoplar, atölye çalışmaları, interaktif etkinlikler ve daha fazlasını sunduğumuz bu derslerde sanat direktörümüz Sn. Suat Suna’nın perspektifinden bakıyoruz.